Super User

Super User

วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566 07:41

กองการศึกษา

กองการศึกษา

นางสาวชลธิชา พรรณอินทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 080-1734599

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสุกัญญา ทองประมูล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ข้าราชการครู

นางสาวกชพร ไชยโยธา

ครู คศ. 2

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายสกลเกียรติ สุทธิกุล

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวคณิฐา จันตรี

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาววนิดา ตระกาล

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวณัฐธิยา ดอกดวง

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวอนัทฉรา ส่งเสริม

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวจินดาวรรณ ส่งเสริม

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566 01:11

กองช่าง

กองช่าง

นายพิชานนท์ ขจรฟุ้ง

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 087-8783708

พนักงานส่วนตำบล

นายสุรชัย วรจักร์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายณฐกร จันทร์ทรง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายพรเทพ หอมสมบัติ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสุริยา บุญประสาร

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่างสำรวจ)

นายเสกสรรค์ ธานี

คนงานทั่้วไป (ประจำสถานีสูบน้ำ)

นายแถว ทิมา

คนงานทั่วไป (ประจำสถานีสูบน้ำ)

นายณัฐกุล จันตรี

คนงานทั่วไป (ประจำสถานีสูบน้ำ)

วันจันทร์, 01 พฤศจิกายน 2564 01:11

กองคลัง

กองคลัง

นางสาวอรอุมา ศรีสวนจิก

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-9669392

พนักงานส่วนตำบล

นางอัมพวัน วรจักร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปาริฉัตร กออ่อน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางอนิจจญา สายพันธุ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสุดารัตน์ นวลศิริ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางลลิตา พุ่มแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางพัชรี จันทร์พวง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสุภาวดี จันทร์พวง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566 07:20

สำนักปลัด

สำนักปลัด

นางอุไรวรรณ สงวนพิมพ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 089-4284316

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวศศิธร พลภักดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสาคร จันทร์เจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายพรชัย ก้อนคำ

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวศิริทรัพย์ รสหอม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายเอกชัย ธีระบัญชร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวประนัดดา ยิ่งยง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสุบรรณ บุญประชม

คนงานทั่วไป

นายถวัลย์ เพียรดี

นักการภารโรง

วันศุกร์, 01 เมษายน 2565 07:15

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชัยรัฐ บุญถูก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายณราชัย ดอกดวง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายถาวร ดีงาม

ปลัด/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพรชัย กองสาร์

ส.อบต. ม.1

นางชลธิชา หินผา

ส.อบต. ม.2

นางสุรีย์ สรรพสาร

ส.อบต. ม.3

นายชัยรัฐ บุญถูก

ส.อบต. ม.4

นางชบาภรณ์ จันทป

ส.อบต. ม.5

นายณราชัย ดอกดวง

ส.อบต. ม.6

นายสวาส จันทร์ทรง

ส.อบต. ม.7

นายณัฐพงศ์ ศรไชย

ส.อบต. ม.8

นางสาวมธุตฤณ บังศรี

ส.อบต. ม.9

นายมานิตย์ บุญห่อ

ส.อบต. ม.10

นางสาวอรไท แสงกล้า

ส.อบต. ม.11

นายสาคร ส่งเสริม

ส.อบต. ม.12

นายภิภัทร์ ทองก้อนเบ้า

ส.อบต. ม.13

วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566 07:09

ผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายพินิจ ส่งเสริม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-9467447

นายพิชัยศักดิ์ สายพันธุ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 086-2439973

นายสนอง ส่งเสริม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 088-1100570

นายวิศิษฐ์ ทิมา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโทร. 082-4785903

ผู้บริหารส่วนราชการ

นายถาวร ดีงาม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 099-1798181

นางอุไรวรรณ สงวนพิมพ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 089-4284316

วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566 01:11

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นายถาวร ดีงาม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 099-1798181

นางอุไรวรรณ สงวนพิมพ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 089-4284316

ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางอุไรวรรณ สงวนพิมพ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 089-4284316

นางสาวอรอุมา ศรีสวนจิก

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-9669392

นายพิชานนท์ ขจรฟุ้ง

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 087-8783708

นางสาวชลธิชา พรรณอินทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 080-1734599

นางสาวโชติมา สิงห์เรือง

ผู้อำนวนการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 094-3495448

วันศุกร์, 26 เมษายน 2567 21:11

อำนาจหน้าที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีอำนาจหน้าที่สำคัญ 2 ฉบับ คือ 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และ 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

     พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน เศษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภารกิจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67 กำหนดให้มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ มาตรา 67 (1)
 2. ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร มาตรา 68 (1)
 3. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น มาตรา 68 (2)
 4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ มาตรา 68 (3)
 5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ มาตรา 16 (4)
 6. การสาธารณูปการ มาตรา 16 (5)

 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 67 (6)
 2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ มาตรา 67 (3)
 3. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ มาตรา 68 (4)
 4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 16 (10)
 5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา 16 (2)
 6. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล มาตรา 16 (19)

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 67 (4)
 2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา 68 (8)
 3. การผังเมือง มาตรา 68 (13)
 4. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 16 (17)
 5. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา 16 (5)

 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

 1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา 68 (6)
 2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ มาตรา 68 (5)
 3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา 68 (7)
 4. ให้มีตลาด มาตรา 68 (10)
 5. การท่องเที่ยว มาตรา 68 (12)
 6. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ มาตรา 68 (11)
 7. การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ มาตรา 16 (6)

 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 67 (7)
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา 67 (2)
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา 17 (12)

 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 67 (8)
 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา 67 (5)
 3. การจัดการศึกษา มาตรา 16 (9)
 4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา 17 (18)

 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรืบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร มาตรา 67 (9)
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน มาตรา 16 (16)
 4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 17 (3)
 5. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 17 (16)

 

หน้าที่ 35 จาก 35

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ