หัวหน้าส่วนราชการ

นายถาวร ดีงาม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 099-1798181

- รอข้อมูล -

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 099-1798181

ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

จ่าสิบเอกหญิง พเยาว์ ใจสว่าง

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 099-1798181

นางสาวอรอุมา ศรีสวนจิก

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 099-1798181

นายพิชานนท์ ขจรฟุ้ง

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 099-1798181

นางสาวชลธิชา พรรณอินทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 099-1798181

นางสาวพจณีย์ ครองยุทธ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 099-1798181

 

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ