สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      ตำบลหนองบ่อ อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามถนนแจ้งสนิท หลักกิโลเมตรที่ 9 บ้านหนองแก ผ่านบ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หรือหลักกิโลเมตรที่ 13 บ้านหนองไฮ ผ่านบ้านเชือก ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี เข้าสู่เขตตำบลหนองบ่อ ระยะทาง ประมาณ 20 กม.

เนื้อที่

      ตำบลหนองบ่อ มีพื้นที่ประมาณ 48,750 ไร่ หรือประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอกัณทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประชากร

      จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองบ่อ มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,641 คน แยกเป็นชาย 3,748 คน หญิง 3,893 คน จำนวนครัวเรือน 1,761 หลังคาเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร ครัวเรือน
1 หนองบ่อ 672 207
2 หนองบ่อ 399 155
3 หนองบ่อ 664 155
4 หนองบ่อ 874 284
5 มะเขือ 589 314
6 โพนงาม 797 278
7 โพนงาม 930 308
8 ดงบัง 1,181 408
9 ดงบัง 499 170
10 จานตะโนน 623 239
11 จานตะโนน 344 337
12 สำลาก 565 253
13 ท่าสนามชัย 654 259

      ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561)

อาชีพ

      อาชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกพืชส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าว ตลอดจนเลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป หัตถกรรมในครัวเรือน

หน่วยธุรกิจ

 1. ปั๊มน้ำมันหลอด 59 แห่ง
 2. โรงสีข้าว 8 แห่ง
 3. สถานที่ท่องเที่ยว 2 แห่ง

การศึกษา

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 แห่ง
 2. โรงเรียนประถมศึกษา 11 แห่ง
 3. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) 5 แห่ง
 4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 21 แห่ง
 5. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง
 6. ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร 21 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 1. วัด/สำนักสงฆ์ 20 แห่ง

สาธารณสุข

 1. สถานีอนามัย 2 แห่ง
 2. อัตราการมี และการใช้ส้วมราดน้ำ 100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 1. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แห่ง

การโทรคมนาคม

 1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอนุญาตเอกชน 1 แห่ง
 2. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง

การไฟฟ้า

 1. มีไฟฟ้าเข้าถึง 21 หมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 1. ลำน้ำ/ลำห้วย 15 สาย
 2. บึง/หนองน้ำและอื่น 6 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 1. ฝาย 12 แห่ง
 2. บ่อโยก 1 แห่ง

มวลชนจัดตั้ง

 1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 2 รุ่น

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ