Hot News :
Super User

Super User

   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่องประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

   บริการฉีดวัคซินโควิด-19 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

       ประกาศราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จำนวน 1 คัน  ราคากลาง   854,000.00  บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ประกาศ  ณ วันที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2564  

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง  854,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประหอถังสูง  ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม. บ้านท่าสนามชัย  หมู่ที่ 13  ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

     

ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้าน

  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ