Hot News :
Super User

Super User

กิจกรรมบริการซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในตำบลหนองบ่อ

กิจกรรมบริการตัดกิ่งไม้  บริเวณซอยหน้าโรงเรียนบ้านดงบัง 

กิจกรรมบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด  บ้านสำลาก  หมู่ที่  12

กิจกรรมบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านจานตะโนน  

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน สพฐ ทั้ง 2 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117005709)

วันจันทร์, 01 พฤศจิกายน 2564 08:26

การจัดการสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
2. ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
4. การควบคุมภายในระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
6. ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นภายนอกองค์กร
8. การนำระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้ได้เสียภายในองค์กร
9. ระบบ Back Office สามาถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
10. นำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งความรู้
แผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan)
แผนแม่บทสารสนเทศ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือ/ลิงค์ระบบ

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ ลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้ง(ม.50)

ประชาสัมพันธ์ การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ในการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ( รับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 -15 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ)

   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ