ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้าน

  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565

ประชุมพิจรณากลั่นกรองคัดเลือกกลุ่มอาชีพโครงการเศรษฐกิจชุมชน

สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมปรับปรุงซ่อมเเซมที่อยู่อาศัยผู้พิการ

   รณรงค์ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

   รณรงค์ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

   โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ  2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ