Print this page

ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ COVID-19

วันอังคาร, 29 มิถุนายน 2564 21:31
ประชาสัมพันธ์ ...........ตั้งแต่ 28 มิย.64...ผู้เดินทางมาจาก
กทม./นนทบุรี/สมุทรปราการ/ปทุมธานี
ต้องตรวจ โควิด19 ก่อนเข้าหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ครอบครัวและชุมชน…