ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

[ 15-06-2563 ] Hits:6

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

[ 02-08-2562 ] Hits:0

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

[ 02-09-2562 ] Hits:1

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

คู่มือสำหรับประชาชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ   และรับตำร้องผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับบุคคลดังกล่าว โยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓

 

    ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  จึงได้จัดทำคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  การยื่นคำร้องเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น

 
>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<