ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้…

[ 28-08-2563 ] Hits:51

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

[ 28-08-2563 ] Hits:33

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

[ 24-08-2563 ] Hits:51

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางสาวนปภา หมั่นจิตต์
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
  พนักงานส่วนตำบล  
     
นางอัมพวัน  วรจักร์ นางอนิจจญา  สายพันธุ์ นางสาวปาริฉัตร  กออ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     
     
  ลูกจ้างประจำ  
     
     
 
นางสุดารัตน์ นวลศิริ
 
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวลลิตา จันพวง
นางสุภาวดี จันทร์พวง
นางพัชรี จันทร์พวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
   
 
 นางสาวศิริเพ็ญ ดอกดวง  
 
พนักงานสำรวจภาคสนาม  
     
   
นายคุณากร  จันทร์ทรง  นายธีรดนย์  วงค์สุข นางอารดา  ชูศิริชัยชนะ
พนักงานสำรวจภาคสนาม พนักงานสำรวจภาคสนาม พนักงานสำรวจภาคสนาม