ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (8)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (8)

[ 27-12-2562 ] Hits:32

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี…

[ 04-05-2561 ] Hits:16

 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ

[ 01-02-2561 ] Hits:58

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

            รายงานผลการประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างโรงเรียนบ้านโพนงาม  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านโพนงาม  หมู่ที่  6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

   ราคากลาง   136,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

   ประกาศ  ณ วันที่  28  มกราคม   2562

    รายงานผลการประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสามแยกนา นางสาคร  บุญประสาร สถานที่ก่อสร้าง  บ้านหนองบ่อ  หมู่ที่  3  ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

   ราคากลาง   200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

   ประกาศ  ณ วันที่  4  ธันวาคม   2561 

        รายงานผลการประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลูกรัง เส้นคูหลี่ - โพนบ่อ สถานที่ก่อสร้าง  บ้านหนองบ่อ  หมู่ที่  1  ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

   ราคากลาง   250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

   ประกาศ  ณ วันที่  4  ธันวาคม   2561 

           รายงานผลการประกาศราคากลาง  โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่งใหม่) อบต.หนองบ่อ สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   ราคากลาง   450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

   ประกาศ  ณ วันที่  21  พฤศจิกายน  2561 

             รายงานผลการประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังเส้นประปาหมู่บ้าน  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่  13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลาง   107,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

   ประกาศ  ณ วันที่  11  ตุลาคม  2561 

          รายงานผลการประกาศราคากลาง  โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง เส้นท่าสนามชัย - ดอนแดง สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่  13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี    ราคากลาง   93,000.- บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

   ประกาศ  ณ วันที่  11  ตุลาคม  2561 

         รายงานผลการประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็ก เส้นร่องเหมียง – ดอนไฮ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจานตะโนน  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   ราคากลาง   200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)    ประกาศ  ณ วันที่  11   ตุลาคม   2561

รายงานผลการประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  จำนวน  1 คัน  ราคากลาง   1,000,000.- บาท  ประกาศ  ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  2561

รายงานผลการประกาศราคากลาง จัดซื้อหินคลุก  จำนวน  180 ลูกบาศก์เมตร ๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน  180,000 บาท   เป็นราคาราคากลาง   180,000.- บาท 

รายงานผลการประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ด้านหลังที่ทำการ อบต.หนองบ่อ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1  ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   ราคากลาง   300,000.- บาท  ประกาศ  ณ วันที่  7  มิถุนายน  2561 

 
 
Powered by Phoca Download